Wednesday, January 23, 2013

RPT TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4 2013


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2013
MATA PELAJARAN : TASAWWUR ISLAM
TINGKATAN 4
MINGGU
TARIKH
TAJUK / TOPIK
CATATAN
1

01/01/13-03/01/13
1.    Minggu Orientasi
2.    Pengenalan Sukatan Pelajaran

2
06/01/13-10/01/13
Konsep Ketuhanan
1.    Pengertian Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma wa Sifat
2.    Bukti kekuasaan Allah
3.    Asma ul Husna

3
13/01/13-17/01/13
Konsep Ketuhanan
1.    Bergama adalah fitrah Manusia
2.    Perbezaan Orang Beragama dengan orang tidak beragama
3.    Peranan Agama
4.    Kepentingan Beragama

4
20/01/13-24/01/13
Konsep Kerasulan
1.    Pengertian, bilangan, mukjizat, beza nabi dan rasul
2.    Peranan Rasul
3.    Sifat Wajib bagi Rasul
4.    Adab terhadap Rasul
CUTI MAULIDUR RASUL (24/1/13)
5
27/01/13-31/01/13
Konsep Kerasulan
1.    Pengertian Mukjizat, Karamah, istidraj dll
2.    Sebab manusia memerlukan Rasul
3.    Kehidupan manusia tanpa Rasul

6
03/02/13-07/02/13
Konsep Insan
1.    Pengertian dan kejadian manusia
2.    Proses kejadian manusia
3.    Keistimewaan Manusia
4.    Perbandingan manusia dengan makhluk lain
5.    Tanggungjawab insan
6.    Kesan / akibat pengabaian tanggungjawab insan

7
10/02/13-14/02/13
CUTI TAHUN BARU CINA
 Cuti Peristiwa / Berganti
8
17/02/13-21/02/13
Konsep Alam
1.    Pengertian dan bahagian alam
2.    Dalil naqli kewujudan alam ghaib
3.    Beza alam musyahadah dengan alam ghaib
4.    Kepentingan mempercayai kewujudan alam ghaib
5.    Hikmat Allah merahsiakan alam ghaib
6.    Akibat tidak mempercayai alam ghaib Hubungan antara kehidupan dunia dan akhirat

9
24/02/13-28/02/13
Tanggungjawab memelihara dan memulihara Alam:
1.    Cara memelihara dan memulihara alam
2.    Hikmat memelihara dan memulihara alam
3.    Akibat tidak memelihara dan memulihara alam
4.    Punca kerosakan alam
LDP 1
27/2/13
10
03/03/13-07/03/13
Islam Berteraskan Wahyu
1.    Pengertian wahyu
2.    Ciri-ciri wahyu
3.    Cara penurunan wahyu
4.    Hikmat penurunan wahyu secara berperingkat-peringkat
5.    Bukti al-Quran dan kebenaran wahyu
Islam Berteraskan Wahyu
1.    Kesan beramal dengan wahyu.
2.    Bezakan kehidupan manusia yang beramal dengan yang  tidak beramal dengan wahyu.
6.    Akibat kehidupan tanpa wahyu

11
10//03/13-14/03/13
Tiada Keraguan Dalam Islam
1.     Ciri-ciri kebenaran Islam
2.    Dalil nakli tentang kebenaran Islam serta huraiannya.
3.    Faktor-faktor daya tarikan Islam.
4.    Bukti tiada keraguan terhadap Islam
5.    Unsur-unsur yang membawa keraguan terhadap Islam.
6.    Kesan meyakini Islam.
7.    Implikasi meragui Islam

12
17/03/13-21/03/13
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 / PKBS 1
LDP 2
20//3/13

22/03/13-30/03/13
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


13
01/04/13-04/04/13
Wahyu Adalah Sumber Pengajaran Islam Yang Bersifat Azali
1.     Pengertian azali
2.    Kedudukan al-Quran sebagai     wahyu Allah .
3.    Bidang-bidang ilmu yang
 terdapat dalam  wahyu.
4.    Bidang-bidang ilmu hasil daripada pemikiran manusia.
5.    Beza ciri-ciri ilmu Fardhu  Ain  
 dengan  Fardhu   Kifayah
6.    Al-Quran sebagai   sumber   
      penerokaan ilmu.
7.    Akibat beramal tanpa wahyu

14
07/04/13-11/04/13
Kedudukan Dan Peranan Akal Serta Hubungannya Dengan Wahyu
1 . Takrif dan ciri-ciri akal.
2 . Peranan akal dan perbezaannya dengan wahyu.
3 . Akal membezakan manusia dengan makhluk lain.
4 . Peranan akal bagi membuktikan kebesaran    Allah
5 . Perkara-perkara yang boleh merosakkan   akal.
6 . Cara bersyukur dengan nikmat akal 
7 . Keupayaan akal manusia
8 . Perkara yang tidak   mampu difikirkan oleh akal

15
04/04/13-18/04/13
Akal Berfungsi Di Bawah Naungan     Wahyu
1.     Pengertian al-Quran.
2.    Kandungan al-Quran adalah lengkap.
3.    Saranan al-Quran dalam membimbing akal.
4.    Beza antara tindakan berasaskan akal dan berasaskan wahyu.
5.    Kesan penggunaaan akal tanpa bimbingan al-Quran.
6.    Sebab-sebab penggunaan al-Quran secara berpilih-pilih merugikan manusia

16
21/04/13-25/04/13
Tindak Tanduk Akal Boleh Diterima Sekiranya Tidak Bercanggah Dengan Wahyu
1.    Cara dan ciri-ciri berfikir  selari dengan Islam.
2.    Keperluan sentiasa  menjaga kesihatan dan kewarasan akal.
3.    Keadaan berfikir yang   selari dengan kehendak syariat dalam konteks diri, masyarakat dan negara serta alasan.
4.    Rumusan terhadap beberapa   pemikiran yang bercanggah dengan Islam.
LDP 3
24/4/13
17
28/04/13-02/05/13
Peranan Dan Kedudukan Al-Hadis Sebagai Panduan Dan Ikutan
1.    Takrif al-Hadis .
2.    Peranan al-Hadis        
     sebagai penjelas kepada al-Quran.
3.    Peranan dan  kepentingan Hadis kepada manusia.
4.    Akibat tidak beramal  dengan al-Hadis
5.    Kesan fahaman anti  Hadis
CUTI HARI PEKERJA
1/5/13
18
05/05/13-09/05/13
Al-Hadis Sebagai Sumber Perundangan
1.    Kedudukan al-Hadis sebagai sumber perundangan Islam.
2.    Dalil hadis sebagai  salah satu    sumber perundangan   Islam
3.    Akibat tidak beramal   dengan al-Hadis
4.    Kesan tidak menjadikan   hadis sebagai     sumber perundangan.
5.    Ciri-ciri hadis yang  boleh dan yang tidak boleh dijadikan asas akidah atau hokum
6.    Perbezaan hadis yang kuat dan hadis yang lemah
HARI KO
19
12/05/13-16/05/13
PEPERIKSAAN PENGGAL 1

20
19/05/13-23/05/13
PEPERIKSAAN PENGGAL 1


24/05/13-08/06/13
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21
09/06/13-13/06/13
Pengaruh Luar Dan Dalam Yang Bertentangan Dengan Islam
1.    Maksud  pengaruh luar.
2.    Ciri-ciri pengaruh luar yang bertentangan dengan Islam
3.    Ciri  pengaruh luar yang      negative
4.    Bentuk-bentuk  pengaruh    luar
5.    Cara kemasukan pengaruh luar yang merosakkan pemikiran
6.    Punca kemasukan pengaruh   luar
7.    Kesan kesan buruk hasil  kemasukan pengaruh yang merosakkan pemikiran muslim dari pelbagai sudut
8.    Cara-cara menyekat kemasukan pengaruh luar

22
16/06/13-20/06/13
Ketidakupayaan Segolongan Umat Islam Membezakan Unsur-unsur Budaya Asing Yang Bercanggah Dan Tidak Bercanggah Dengan Islam
1. Pengertian budaya Islam dan bukan Islam.
2. Unsur budaya asing dalam masyarakat Islam.
3. Punca ketidakupayaan dalaman dan luaran ( Faktor kelemahan menangkis)
4. Kejayaan generasi Islam terdahulu menangani gejala ketidakupayaan ini.
5. Kesan negatif budaya asing terhadap umat Islam

23
23/06/13-27/06/13
Ajaran Sesat Yang Lahir Dari Kejahilan Umat Islam Sendiri
1.    Takrif ajaran sesat serta ciri-cirinya.
2.    Ciri-ciri ajaran sesat daripada ajaran Islam
3.    Akibat mengikuti ajaran sesat.
4.    Cara untuk mengelakkan diri daripada ajaran sesat
Islam Adalah Agama Allah (Rabbaniyyah)
1.    Pengertian Rabbaniyyah serta prinsip-prinsipnya.
2.    Islam adalah agama Allah untuk semua makhluk ( Bukti Islam bersifat Rabbaniyyah.
3.    Cara untuk memiliki sifat Rabbaniyyah  . 
4.    Ciri-ciri utama syariat agama terdahulu.
5.    Islam adalah kesinambungan agama langit terdahulu
6.    Maksud sunnatullah dan sebab wajib tunduk kepada sunnatullah
SUKANTARA/ SUKAN TAHUNAN
24
30/06/13-04/07/13
Islam Agama Syumul    (Syumuliyyah )
1.    Pengertian serta prinsip Syumuliyyah.
2.    Dalil nakli berkaitan Syumuliyyah.
3.    Bukti ajaran Islam bersifat syumul mengikut dalil akli.
4.    Konsep Syumuliyyah dalam pelbagai aspek kehidupan.
Islam Agama Allah Yang Praktikal (Waqi’iyyah)
1.    Takrif Waqi’iyyah.
2.    Prinsip-prinsip Waqi’iyyah
3.    Dalil Waqi’iyyah serta contohnya
4.    Bukti bahawa Islam adalah agama yang bersifat praktikal (waqi’iyyah)

25
07/07/13-11/07/13
Islam Agama Yang Mudah Dan Tidak Menyusahkan (Murunah )
Menyatakan pengertian dan prinsip  
     Murunah
2.  Menyatakan kelebihan sifat Murunah.
3.  Menyatakan contoh-contoh Murunah dalam kehidupan
4   Menghuraikan bentuk-bentuk penyalahgunaan konsep Murunah
5.    Kelebihan dan kepentingan Murunah.
Islam Boleh Disesuaikan Dengan Semua Keadaan dan Tempat Selagi Tidak Bercanggah Dengan Syariat (al- Thabat)
1. Konsep al-Thabat
2. Perkara yang tidak boleh ditoleransikan
3. Penyesuaian dalam hal akidah: Contohnya iman taklid dan iman  bukan taklid.
4. Penyesuaian dalam hal ibadah Contohnya masyaqqah dan tiada masyaqqah
5. Penyesuaian dalam hal muamalah: Contohnya akad dalam jualbeli barangan besar dan akad dalam jualbeli barangan kecil.
6. Contoh-contoh amalan dalam Islam yang boleh disesuaikan dengan keadaan dan tempat.
7. Perkaitan antara “ al Thabat dan al Murunah”
AWAL RAMADHAN
10/7/13
26
14/07/13-18/07/13
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Islam
1.    Pengertian sistem  pemerintahan Islam.
2.    Ciri-ciri pemerintahan Islam.
3.    Maksud negara Islam adalah negara kebajikan
4.    Maksud dan kepentingan amar makruf  nahi munkar.
Konsep pemerintahan Islam berteraskan al-Quran dan Sunnah.
1.    Hak dan kepentingan orang Islam dengan orang bukan Islam dalam negara Islam.
2.    Kebaikan sistem pemerintahan Islam.
3.    Beza ciri-ciri pemerintahan Islam dengan pemerintahan bukan Islam

27
21/07/13-25/07/13
Pembentukan Sistem Pemeritahan Islam
1.    Prinsip pemerintahan dalam Islam.
2.    Struktur pemerintahan Islam.
3.    Konsep Syura
4.    Perbezaan Majlis Syura  dengan sistem parlimen Menghuraikan elemen-elemen sistem pemerintahan Islam atau pembentukan negara Islam
5.    ciri-ciri negara Islam   zaman Rasulullah
6.    Isi-isi kandungan Piagam Madinah.
7.    implikasi Piagam Madinah terhadap masyarakat majmuk
8.    Perbandingan pemerintahan  zaman Rasulullah, Khulafa’ ar-Rasyidin , Umaiyyah,Abbasiyyah dan seterusnya
CUTI NUZUL QURAN
26/7/13
28
28/07/13-01/08/13
Kelayakan Menjadi Pemimpin Dalam Islam/Ciri Khalifah
1.    Syarat-syarat dan ciri-ciri pemimpin.
2.    Aspek-aspek untuk menjadi pemimpin yang unggul
3.    Contoh-contoh akhlak mulia di kalangan pemimpin Islam.
4.    Kepentingan ilmu dan kemahiran kepada manusia .
5.    Kepentingan memiliki kemahiran tertentu dalam kepimpinan.
6.    Ciri-ciri kepimpinan Rasululah
7.    tanggungjawab pemimpin
 Manusia Sebagai khalifah
1.    Pengertian khalifah .
2.    nilai-nilai yang perlu ada pada seorang khalifah.
3.    Peranan dan tanggungjawab khalifah.
4.    implikasi khalifah yang tidak  melaksanakan tugas dengan baik.
5.    Kaitan antara khalifah dengan kepimpinan
LDP 5
31/7/13
29
04/08/13-08/08/13
Tugas Dan Tanggungjawab Rakyat
tanggungjawab kepada Allah,Rasul dan pemerintah.
1.    Tanggungjawab rakyat terhadap  negara, pemimpin dan sesama rakyat.
2.    Etika masyarakat majmuk dalam negara Islam.
3.    Sebab-sebab perlu   ditunaikan tanggungjawab.
4.    Kelebihan taat kepada  Allah, rasul dan pemimpin
5.    Akibat tidak   menunaikan tanggungjawab terhadap pemimpin dan negara.


06/08/13-17/08/13
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

30
18/08/13-22/08/13
Kepentingan Sistem Kehakiman Dalam Islam
1. Maksud  kehakiman Islam 
2. Kepentingan institusi   kehakiman Islam .
3. Matlamat kehakiman
4. Prinsip kehakiman dalam Islam
5. sumber  dan stuktur kehakiman Islam
Kehakiman berlandaskan al-Quran dan Hadis
1.    Pengertian hakim .
2.    adab dan kelayakan hakim.
3.    Etika dan tata susila hakim.
4.    Etika kehakiman ketika menjatuhkan hukuman.
PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN
18/8/13
31
25/08/13-29/08/13
Tanggungjawab hakimMenjelaskan tanggungjawab hakim.
1.    faedah penghakiman yang adil dan keburukan penghakiman yang tidak adil
2.    Peranan kehakiman Islam dalam menjamin keamanan masyarakat majmuk.
3.    Kepentingan hakim dalam mematuhi prosedur kehakiman

32
01/09/13-05/09/13
Matlamat dan Ciri Sistem Sosial Islam
1.    Pengertian sistem sosial Islam.
2.    Ciri-ciri sistem sosial Islam
3.    Matlamat sistem sosial Islam.
4.    Dalil daripada ayat 13 surah al- Hujurat.
5.    Konsep persaudaraan dalam Islam.
6.    Kebaikan ukhwah.
Hubungan sosial dalam masyarakat majmuk.
Hubungan Manusia Dengan Allah dan Makhluk 
1. Tanggungjawab manusia terhadap Allah  
2. Tanggungjawab setiap ahli keluarga.
3. Tanggungjawab terhadap masyarakat.
4. Hubungkaitkan antara tugas harian dengan ibadah.
5. Implikasi ahli masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab sosial
6. Tanggungjawab terhadap haiwan dan tumbuhan. Menyatakan maksud tawakal
7. konsep tawakkal.
8. Hubungan di antara Allah, manusia dan alam

33
08/09/13-12/09/13
ULANGKAJI

34
15/09/13-19/09/13
ULANGKAJI
PENUTUP BULAN KEMERDEKAAN
16/9/13
35
22/09/13-26/09/13
ULANGKAJI

36
29/09/13-03/10/13
ULANGKAJI

37
06/10/13-10/10/13
ULANGKAJI

38
13/10/13-17/10/13
ULANGKAJI
CUTI HARI RAYA ADHA
15-16/10/13
39
20/10/13-24/10/13
ULANGKAJI

40
27/10/13-31/10/13
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CUTI DEPAAVALI
2-3/11/13
41
03/11/13-07/11/13
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CUTI AWAL MUHARAM
5/11/13
42
10/11/13-14/11/13
ULANGKAJI SOALAN
CUTI KEPUTERAAN SULTAN KELANTAN
11-12/11/13

15/11/13-31/12/13
CUTI AKHIR TAHUN 2013

No comments:

Post a Comment