Tuesday, June 26, 2012

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAMJAWATANKUASA PANITIA
BIDANG TUGAS
1.    Pengetua
PK Pentadbiran
PK Hem
PK KoKurikulum
GK Sains Sosial

·        Memberi nasihat dan panduan
·        Menyemak dan mengesahkan kertas cadangan
·        Memantau program yang dirancangkan dapat dilaksanakan pada tarikh yang sesuai
·        Memastikan perjalanan program berjalan dengan lancar
·         
2.   Ketua Panitia
·        Mendapatkan sukatan pelajaran terkini untuk kegunaan ahli
·        Menyelaras penyediaan rancangan mengajar untuk dua penggal persekolahan
·        Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan untuk kegunaan guru-guru atau Pusat Sumber Sekolah
·        Menyelaras penggunaan bahan bantu mengajar (BBM), buku latihan, lembaran kerja, soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah (PKBS)
·        Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan dan ujian
·        Mengadakan mesyuarat panitia sekurangnya 3 kali setahun
·        Mempengerusikan mesyuarat panitia
·        Menghadiri mesyuarat PPD / JPN jika perlu

3.   Setiausaha Panitia
·        Mencatat minit dalam semua mesyuarat panitia
·        Menyiapkan minit mesyuarat 3 hari selepas mesyuarat dijalankan dan diedarkan kepada semua ahli
·        Menyediankan agenda-agenda untuk semua mesyuarat panitia
·        Membantu  ketua panitia mengemaskini fail-fail panitia
·        Menyediakan surat-surat pekeliling panitia atas arahan ketua panitia
·        Mengurus semua surat keluar masuk panitia
·        Menyediakan laporan bagi setiap kali program panitia
·        Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

4.   Penyelaras Tingkatan
·        Menguruskan dan menyelaras tugas-tugas atau arahan yang diberikan mengikut bidang tingkatan
·        Menyediakan soalan ujian atau PKBS serta skema pemarkahan mengikut senarai agihan penggubalan soalan
·        Menguruskan soalan ujian untuk diedarkan pada tarikh ujian dijalankan
·        Merancang program akademik dan ko-akademik yang dirasakan perlu mengikut tingkatan

5.   Penyelaras PAFA dan UTH
·        Menyediakan borang PAFA dan Hafazan Menengah Rendah dan Menengah Atas
·        Mengemaskini fail induk PAFA
·        Mengedarkan Fail PAFA kepada guru-guru terlibat pada awal sesi persekolahan
·        Mengumpulkan Fail PAFA pada akhir sesi persekolahan dan menyimpan dalam bilik Pendidikan Islam

6.   Penyelaras PBS PMR
·        Menghadiri mesyuarat Penyelarasan PBS PMR peringkat Negeri / PPD
·        Menyediakan fail induk PBS PMR
·        Menyediakan boring-borang yang diperlukan
·        Mengedarkan boring-borang
·        Mengumpulkan boring markah kelompok mengikut tingkatan

7.   Setiausaha Hari Kebesaran Islam
·        Merancang aktiviti sambutan Hari Kebesaran Islam
·        Menyediakan buku pengurusan kerja
·        Menyediakan buku pengurusan kerja
·        Menubuhkan ahli jawatankuasa kerja
·        Menyediakan kertas cadangan
·        Mendapatkan nasihat dan pengesahan daripada Pentadbir
·        Menjalankan program sambutan

8.   Setiausaha Dakwah
·        Merancang aktiviti dakwah
·        Menyediakan buku pengurusan dakwah
·        Menubuhkan ahli jawatankuasa kerja bagi aktiviti yang ingin dijalankan
·        Menyediakan kertas cadangan
·        Mendapatkan nasihat dan pengesahan daripada Pentadbir
·        Menjalankan aktiviti dakwah

9.   Setiausaha Masjid
·        Menyediakan buku pengurusan masjid
·        Menubuhkan jawatankuasa masjid dari kalangan guru dan pelajar
·        Memastikan keceriaan dan kebersihan masjid
·        Mengurus hal-hal kebajikan di masjid

10.Setiausaha Zakat
·        Menyediakan buku pengurusan zakat
·        Mengenalpasti asnaf zakat di kalangan pelajar
·        Mengumpul dana zakat
·        Merancang pembahagian zakat

10.Guru Penasihat Persatuan Pendidikan Islam
·        Menguruskan  perjumpaan persatuan
·        Mengadakan aktiviti persatuan
·        Memastikan aktiviti persatuan dipelbagaikan

11. Guru Matapelajaran
·        Merancang pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian
·        Melaksanakan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar di bilik darjah
·        Melaksankan ujian PAFA dan HAFAZAN
·        Memastikan KPI Pendidikan Islam tercapai
·        Mengenalpasti kemahiran al-quran di kalangan pelajar
·        Merancang program pengukuhan
·        Melaksankan ujian / peperiksaan
·        Menyemak kertas jawapan pelajar
·        Menerangkan teknik menjawab soalan dengan betul
·        Menyemak latihan / nota pelajar
·        Mendidik akhlak pelajar kearah bersahsiah mulia

No comments:

Post a Comment